Kaava-asiat

Kaavajärjestelmä


Kaavoitus on maankäytön suunnittelua, jonka tuloksia ovat mm. yleiskaavat ja asemakaavat. Kaavoissa varataan alueet eri tarkoituksiin kuten asumiseen, työhön, liikenneväyliksi ja puistoiksi. Tavoitteena on järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että luodaan edellytykset hyvälle ja viihtyisälle elinympäristölle. Kaavoitustyötä määrätään maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL).

Kaavajärjestelmä on kolmitasoinen siten, että yleispiirteinen kaava ohjaa tarkemman kaavan laatimista (Maakuntakaava - Yleiskaava - Asemakaava). Espoota koskevan maakuntakaavan laatii Uudenmaan liitto.

Yleiskaava voidaan laatia koko kunnan alueella tai osalle kunnan aluetta (osayleiskaava). Espoossa on osayleiskaavoja. Asemakaava on yksityiskohtaisin kaavamuoto ja siinä määritellään mm. alueiden käyttötarkoitus, rakennusten sijainti ja koko sekä leikki- ja pysäköintipaikkojen sijoittuminen. Lisäksi laaditaan asemakaavan muutoksia.

Jokaisella on oikeus osallistua ja vaikuttaa elinympäristönsä muotoutumiseen


Kaavan suunnittelusta tiedotetaan kaavaa valmisteltaessa niin, että osallisilla on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja ilmaista mielipiteensä asiasta. Jokaisesta kaavasta tehdään osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), jossa kerrotaan mm. kaavoituksen lähtötiedoista, arvioidusta aikataulusta, selvitettävistä vaikutuksista sekä siitä, miten kyseiseen kaavaan voi vaikuttaa kussakin kaavaprosessin vaiheessa. Kaavan valmisteluaineisto ja kaavaehdotukset ovat tietyn ajan nähtävillä, jolloin kuntalaiset ja muut osalliset voivat ilmaista niistä mielipiteensä. Myös nimistönsuunnitteluun voi vaikuttaa.

Tietoa ajankohtaisista suunnitelmista


Vuosittain ilmestyvässä kaavoituskatsauksessa kerrotaan vireillä olevista kaavoista ja muista ajankohtaisista hankkeista. Sitä on saatavissa näiltä nettisivuilta ja kaupungin yhteispalvelupisteistä. Ajankohtaisista kaavahankkeista ja vaikuttamisen vaiheista Espoossa saat tietoa Avoin Espoo -internetsivuilta.