Pohjavesialueen suojelu

Suojelusuunnitelma Espoon Brinkinmäen pohjavesialueelle

Brinkinmäen pohjavesialueella on vuodesta 1958 lähtien toiminut Kauklahden pohjavedenottamo, joka tätä nykyä toimii varavedenottamona. Kesällä 2008 Kauklahden ottamolla suoritettiin perusteellinen koepumppaus. Tulosten perusteella ottamolta on edelleen saatavissa 600 kuutiometriä vuorokaudessa laadultaan hyvää pohjavettä Espoon Veden käyttöön. Koepumppaustulosten perusteella vedenottamolle on määritelty ohjeellinen suojavyöhyke ja pohjavesialueen rajaus on tarkennettu.

Tulevaisuudessa arviolta 40% pohjavesialueesta on päällystettyjen rakenteiden alla. Maankäyttösuunnitelmissa rakentaminen kohdistuu pohjavesialueen reuna-alueille, missä pohjavesi pääasiallisesti muodostuu. Pohjavesialueen antoisuus saattaa heikentyä mikäli uudisrakentamisessa ei riittävästi oteta huomioon kattovesien ja hulevesien käsittelyä.

Brinkinmäen pohjavesialue on tällä hetkellä pääosin haja-asutusaluetta ja pohjaveteen kohdistuvien riskien määrä on vielä suhteellisen vähäinen. Pohjavesialueella on suoritettu entisen maankaatopaikan ja teollisuusalueen maaperän kunnostushankkeet. Loppusuoralla olevien maaperän puhdistustöiden myötä poistuu merkittävä pohjavesiriski. Riskitekijöiksi pohjavesialueella jäävät kaavoittaminen, tienpito ja liikenne.

Suojelusuunnitelmassa on annettu ohjeita maankäytön suunnittelulle, ja esitetty suojelutoimenpiteet nykyisten pohjavesiriskien haittavaikutusten poistamiseksi tai vähentämiseksi. Lisäksi suunnitelmassa ohjeistetaan uusien toimintojen sijoittamista pohjavesialueelle.

Suojelutoimenpiteinä on ehdotettu kiinteistöjen liittämistä kaukolämpöön, entisten kasvihuonekiinteistöjen ja öljyvahinkokohteiden lisätutkimuksia, väkilannoitteiden käytön minimoimista peltoviljelyssä sekä tarkennetun pohjavesialuerajauksen huomioimista Kauklahdenväylälle rakennettavissa pohjavesisuojauksissa. Lisäksi jatkotoimenpiteeksi on ehdotettu pohjaveden määrän ja laadun säännöllistä ennakkoseurantaa Brinkinmäen pohjavesialueella.

Suojelusuunnitelmaa käytetään viranomaisohjeena maankäytön suunnittelussa, pohjaveden muuttamis- ja pilaamiskieltojen valvonnassa sekä ympäristölupia myönnettäessä.

Brinkinmäen pohjavesialue sijaitsee Espoon lounaisosassa, Saunalahdessa. Alueella on hyvälaatuista pohjavettä.