Lambrobäcken-puro

Tillinmäen pienkiinteistöyhdistyksen kirje 26.5.2009:


Espoon Ympäristökeskukselle


LAMBROBÄCKEN NIMINEN PURO ESPOONLAHDESSA
 

Tillinmäen ja Kauklahdenväylän alueella on vireillä tie- ja katusuunnittelu- sekä kaavoitusprosesseja, joissa Lambrobäcken puron uomaa ollaan siirtämässä. Espoon kaupungin kaupunkisuunnitteluvirasto on kannanotossaan esittänyt, että Tillinmäen alueella kulkeva Lambrobäcken ei kuitenkaan olisi vesilainsäädännön mukainen puro, vaan oja.

Tillinmäen pienkiinteistöyhdistys ry:n käsityksen mukaan Lambrobäcken on ehdottomasti vesilainsäädännön mukainen puro, jossa jatkuvasti virtaa vettä. Kyseiseen puroon nousee säännöllisesti haukea, ja mahdollisesti muitakin kalalajeja. Purossa elää myös vaarantuneeksi luokiteltu (VU) uhanalainen eliölaji suotaitosukeltaja (Agabus paludosus). Tämä tieto on ollut kaupungin käytössä jo vuodesta 2001, mutta sitä ei ole huomioitu alueen asemakaavoituksessa eikä myöhemmissä kadun- ja talonrakennussuunnitteluvaiheissa.


Alla on ote Vesilaki 19.5.1961/264, 1 luvusta:

Yleisiä säännöksiä / Vesialueet ja vedet

1 §

Vesialueella tarkoitetaan aluetta, joka muutoin kuin tilapäisesti on veden peittämä.

Vesistöjä ovat avopintaiset sisävesialueet luonnollisine ja keinotekoisine osineen niitä vesiä lukuun ottamatta, jotka tämän luvun 2 §:ssä mainitaan.

2 §

Vesistönä tai sen osana ei pidetä:

1) ojaa, noroa ja sellaista vesiuomaa, jossa ei jatkuvasti virtaa vettä eikä runsasvetisimpänäkään aikana ole riittävästi vettä veneellä kulkua tai uiton toimittamista varten ja jota kalakaan ei voi sanottavassa määrässä kulkea; eikä

2) lähdettä sekä kaivoa ja muuta vedenottamoa, vesisäiliötä ja tekolammikkoa.

5 §

Virtaavan veden vesistöä pidetään jokena, jos siinä vuoden vähävetistä aikaa lukuun ottamatta voidaan kulkea soutamalla, mikäli koski tahi kari ei ole esteenä. Vesistö, jossa keskivirtaama on vähintään kaksi kuutiometriä sekunnissa, katsotaan kuitenkin aina joeksi.

Jokea vähäisempi virtaavan veden vesistö on puro.


Pyydämme kunnioittavimmin Espoon Ympäristökeskukselta lausuntoa tai muuta kannanottoa, jossa se vahvistaisi Lambrobäckenin vesilainsäädännön mukaisen puro-statuksen ja toteaisi muun muassa, että puron mahdolliselle siirtämiselle on haettava vesilainsäädännön mukainen toimenpidelupa.


Toivomme, että lausunto tai muu kannanotto toimitetaan niin Espoon kaupunkisuunnitteluvirastolle kuin Tekniselle keskukselle, ja myös tiedoksi Tillinmäen pienkiinteistöyhdistykselle. Mikäli asia ei kuulu Espoon ympäristökeskuksen toimivaltaan, toivomme, että ympäristökeskus saattaa asian toimivaltaisen viranomaisen käsiteltäväksi, eli Uudenmaan ympäristökeskukselle.

Espoossa 26.5.2009

Tillinmäen pienkiinteistöyhdistys ry


Jari Ikänen
Puheenjohtaja

 

Kirsi Mikkola
Sihteeri


Tiedoksi: Uudenmaan ympäristökeskus