OAS 10.10.2018

 

Yleistä

Kaavatyö käynnistyy kaavan vireilletulokuulutuksella ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatimisella. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on kaupungin esitys yhteistyöstä osallisille. Se määrittelee kaavan valmistelussa ja kaavan vaikutusten arvioinnissa noudatettavat osallistumisen ja vuorovaikutuksen periaatteet ja tavat.

Maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n mukaan kaavan valmistelusta tulee tiedottaa niin, että kaavan osallisilla on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia sekä lausua kirjallisesti ja suullisesti mielipiteensä kaavoituksen kulun aikana.

Osallisia ovat suunnittelualueen sekä lähialueiden asukkaat, maanomistajat, kaupunginosayhdistykset, yhteisöt, yrittäjät ja muut tahot, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä lisäksi viranomaiset.


https://espooprodfi.oncloudos.com/kokous/2019463005-9-1.PDF

 

KIVIRUUKIN OSAYLEISKAAVA, Alueen lähtötiedot 12.12.2018.

https://espooprodfi.oncloudos.com/kokous/2019463005-9-2.PDF

KIVENLAHDEN KIVIRUUKIN ALUE, Liito-oravaselvitys 26.10.2018

https://espooprodfi.oncloudos.com/kokous/2019463005-9-3.PDF